ಏನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಿ …..

ಬರೆಹ: ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹರದೂರ ಚಿದಂಬರ 

ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಗ್ನಿ  

ಯಜ್ಞವಲ್ಲ 

ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 

ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲ 

ಆರ್ಭಟನೆ ಮಾಡಿ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 

ಯುದ್ಧವಲ್ಲ 

ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು 

ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 

ಇದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ತಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು 

ಮಾಡುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ 

ಏನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಿ ಈ 

ಧರ್ಮಾಂಧರನೆಲ್ಲ 

3 thoughts on “ಏನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಿ …..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s