ಒಬ್ಬಂಟಿ

ಮನಸೇಕೋ ಚೀರಿ ಹೇಳುತಿದೆ

ಒಬ್ಬಂಟಿ ನೀನೆಂದು

ಸಂಗಾತಿ ಇದ್ದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ

ಮನಸೇಕೊ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ

ಕುಳಿತಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ

ನಗುವಿದ್ದರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ

ಮನಸೇಕೋ ಅಳುತಾ

ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿದೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ

ಬೇಕಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನವಲ್ಲ

ಪರಿಹಾರದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ

ಧೈರ್ಯದ ನುಡಿಗಳಲ್ಲ

ಸುಮ್ಮನೆ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ

ಒಮ್ಮೆ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿ ಹೇಳು

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ ಏನೇ ಆದರೂ

ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ ನೀನೆಂದು.

-ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹರದೂರ ಚಿದಂಬರ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s