ನೀ ಇಲ್ಲದೆ…… ನಡೆವ ದಾರಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ

ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ:  ಅಂಕಿತ 

ಬರೆಹ: ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹರದೂರ  ಚಿದಂಬರ 

ನೀ ಇಲ್ಲದೆ 

ಮನಸೇಕೋ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ  

ಗರಿಗೆದರುತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು  

ಹೃದಯವೇಕೋ  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ 

ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ  ಆಸೆಗಳು 

ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ 

ಹುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಧುರ ಕನಸುಗಳು  

ಮಾತುಗಳೇಕೋ  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ

ಹುಡುಕ್ಕುತ್ತಿರುವೆ  ಪದಗಳು   

ನಡೆವ  ದಾರಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ

ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ ನಿನ್ನ  ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. 

ಕಾಯಿಸಬೇಡ  ನನ್ನ  

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ತುಂಬು  

ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ  ನನ್ನ  ಈ ಹೃದಯವನ್ನ 

ಮೂಡಿಸು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ 

ಕೆರಳಿಸು ಆಸೆಗಳನ್ನ 

ಹುಟ್ಟು ಹಾಕು ಕನಸುಗಳನ್ನ 

ಕುಣಿಸು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪದಗಳನ್ನ 

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು ನೀ  ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s