ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಾದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ …

ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ : ಅಂಕಿತ 

ಬರೆಹ : ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹರದೂರ ಚಿದಂಬರ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಾದರೆ   

ನೆನಪಿರಲಿ …. 

ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ 

ಕನಸುಗಳಿರಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 

ಗುರಿಯಿರಲಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ 

ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ   

ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ 

ಶ್ರದ್ದೆ ಇರಲಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ 

ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿರಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ 

ಸಂಸ್ಕಾರವಿರಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 

ಗಮನವಿರಲಿ  ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 

ಛಲವಿರಲಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 

ನಗುವಿರಲಿ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ 

ಹೆಮ್ಮೆಯಿರಲಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ 

ಗೌರವವಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 

ಮಮತೆ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 

ಕಪಟವಿರದಿರಲಿ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ 

ಮೋಸವಿರದಿರಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಬಾಂಧ್ಯವ್ಯವಿರಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ 

ಸಾಗುತಿರಲಿ ಜೀವನ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. 

3 thoughts on “ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಾದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s