ಮರೀಚಿಕೆ…

ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ : ಪ್ರಜ್ಞಾ 

ಬರಹಗಾರರು : ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹರದೂರ ಚಿದಂಬರ   

ಮರೀಚಿಕೆ

ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ ಹೊರಟ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಜಿಕೆಯಾಕೆ 

ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ    ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟ  ಮೇಲೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಾಕೆ    

ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ  ಕುಗ್ಗದಿರಲಿ  ನಿನ್ನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ 

 ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡದಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಂಕೆ 

ಸೋಲು ಗೆಲುವು  ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗದ ಮರೀಚಿಕೆ.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s