ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯ

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು

ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್…ಮುಂತಾದ ಮಹನೀಯರ   ಫೋಟೋಗಳು

ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು

ಮಹನೀಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದವರು  ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಗೌರವ ಸತ್ಕಾರಗಳು

ಸತ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು

ರಾಜಕೀಯದವರು ಮಾಡುವ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗುರಾಣಿಗಳು

ಶ್ರೀ

ಥಿಂಕ್ ರೈಟ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s