ನಾಳೆಯಿಂದ

ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 

ನಾಳೆಯಿಂದ 

ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ  ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ  

ನಾಳೆಯಿಂದ 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಲಾರಾಂಗೆ  ಹೇಳಿದೆ ತಡಿ 

ನಾಳೆಯಿಂದ 

ಶ್ರೀ 

ಥಿಂಕ್ ರೈಟ್ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s