ನಿವೇದನೆ

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಕಡಲ ತೀರದ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಗೆಳೆತಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 

ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು ಅವಳ ಗೆಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 

ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ  ಏನೋ  ಹೇಳಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ  ಎಂಬ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ  ಏನೋ ನಡುಕ ಎದೆಯಲ್ಲಿ 

ಕೊನೆಗೂ ನಿರ್ಧರಿಸದ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು ಅವಳಲ್ಲಿ 

.. 

.. 

.. 

ತುಂಬ ಚಳಿ ಕಣೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s